Scenario’s Cultuleren 2017-2020

Hieronder staan 4 scenario’s die cultuurbeleid op hoofdlijnen beschrijven. Ze hebben geen hiërarchische opbouw. Ons hoofddoel is dat iedere basisschool cultuurbeleid (scenario 1) heeft, niet dat iedereen in scenario 4 uitkomt. De scenario’s kunnen helpen om een vervolgstap te zetten in de ontwikkeling van het cultuurbeleid van de school. Deze vervolgstap maak je aan de hand van de CultuurLoper. Dit hulpmiddel is ontwikkeld door Kunstbalie in samenwerking met Erfgoed Brabant als onderdeel van de 1e regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.


Scenario 1 – Beginnen & doorgaan

 • De school maakt gebruik van de adviseurs van De Blauwe Schuit om activiteiten te organiseren (bijv. via het cultuurmenu);
 • De school heeft geen eigen visie op cultuuronderwijs, maar er is wel een leerkracht bereid het cultuurbeleidsplan te vullen;
 • Er is geen opgeleide ICC’er met voldoende taakuren en budget, maar de wens om er een op te leiden is er wel.

In scenario 1 staat het maken van beleid centraal.handjeoranje

Voordeel:
• Culturele activiteiten op school kosten weinig tijd

Nadeel:
• Geen samenhang met schoolbeleid;
• Niet 1 persoon die opgeleid is en taakuren heeft om cultuur op school te regelen.


 Scenario 2 – Vragen & aanbieden

 • De school heeft haar cultuurbeleid geformuleerd en/of geëvalueerd;
 • De school bepaalt haar vraag vanuit haar eigen visie op cultuuronderwijs en legt die voor aan de cultuurinstellingen, die op basis daarvan hun aanbod ontwikkelen;
 • De school biedt structureel verschillende culturele activiteiten aan, vaak in vorm van een cultuurprogramma in combinatie met een cultuurmenu;
 • Er is een opgeleide ICC’er werkzaam in het team met voldoende taakuren en geoormerkt budget.

In scenario 2 staat de vraag centraal.handje rood

Voordeel:
• School ontwikkelt eigen visie op cultuuronderwijs

Nadeel:
• Continuïteit is afhankelijk van extra budget;
• Er is geen samenhang tussen het culturele aanbod en het overige onderwijs.


Scenario 3 – Leren & ervaren

 • De school beoogt vanuit het vastgelegde cultuurbeleid in samenwerking en nauwe afstemming met haar directe (culturele) omgeving een rijke ontwikkeling van haar kinderen;
 • De ICC’er speelt een centrale rol bij de vormgeving van het cultuuronderwijs van de school;
 • Onder regie van de school wordt het cultuuraanbod samengesteld, rekening houdend met de expertise van het eigen team en de omgeving;
 • Culturele activiteiten worden gekozen vanuit de mogelijkheden die ze bieden om een horizontale (binnen één leeftijdsgroep met relaties tussen meerdere vakken) of verticale leerlijn te realiseren vanaf groep 1 tot en met groep 8.

In scenario 3 staat samenwerking centraal.handjepaars

Voordeel:
• Rijke en realistische leeromgeving;
• Eendrachtige samenwerking met andere organisaties.

Nadeel:
• Verdeling verantwoordelijkheden binnen school is soms onduidelijk;
• Doet een zwaar beroep op organisatorische en sociale vermogens van de betrokken partijen.


Scenario 4 – Eigenaarschap & integratie

 • De school geeft cultuuronderwijs vanuit een doorgaande leerlijn met verticale samenhang (cumulatieve kennis en vaardigheden) en horizontale samenhang (met aan de ene kant de eigen belevingswereld van het kind en aan de andere kant de relatie met de overige vakken in het onderwijs);
 • De school voert haar eigen cultuuronderwijs uit en gebruikt aanbod van culturele instellingen om eigen doelen te bereiken;
 • De ICC-er speelt een centrale rol bij de vormgeving van het cultuuronderwijs van de school;
 • Cultuuronderwijs wordt ingezet om de 21st century skills bij leerlingen te bevorderen.

In scenario 4 staat het curriculum centraal.handjepaars

Voordeel:
• Eigenaarschap cultuuronderwijs ligt bij alle leerkrachten;
• Cultuuronderwijs is een vast en logisch onderdeel van het lesprogramma van de school.

Nadeel:
• Vraagt inspanning en betrokkenheid van iedereen in het team.

Tekst: Vitamedia / Ontwerp: De Praktijk / Webdevelopment: Newfish